Nowe zasady kwalifikacji

Zasady zgłaszania artykułów do wydawnictwa

Studia i Materiały

"Miscellanea Oeconomicae"

1.      Artykuły należy dostarczać wyłącznie korzystając z Uczelnianej Platformy Czasopism, https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/

2.      Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Platformy można uzyskać wykorzystując Podręcznik Użytkownik zamieszczony na podanej stronie.

3.      Kolejność czynności związanych z procedurą zgłaszania artykułów:

        Założyć konto na Platformie (zwanej dalej UPC), loginem stacje się adres email

        Można założyć konto dla:

o   Autora

o   Recenzenta

o   Autora i Recenzenta jednocześnie

        Korzystając z UPC przesłać artykuł złożony zgodnie z wymogami podanymi niżej do wybranego numeru czasopisma (należy pamiętać, że Redakcja może przenieść artykuł do kwalifikacji do innego numeru)

        Kontrolować zmiany statusu artykułu i w miarę potrzeb odnosić się do przesłanych uwag.

        Każdy artykuł musi spełniać wymogi redakcyjne:

Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”

Wymogi Redakcyjne

 

Artykuły, które nie będą spełniać wymogów redakcyjnych nie zostaną przyjęte do druku.

 

 

Instrukcja dla autorów publikujących w czasopiśmie naukowym

Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae

 

Artykuł powinien zawierać następujące elementy:

1.      Tytuł

2.      Abstrakt

3.      Treści artykułu

4.      Bibliografia

 Podstawowe wymogi edytorskie

 Objętość artykułu: do 12 stron w podanym formacie.

 Tytuł:

Tytuł należy podać w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski.

W przypadku artykułów w innych językach również w języku tekstu artykułu.

Tytuły powinny być zapisane znakami „jak w zdaniu”. Nie dopuszcza się używania wersalików.

 

Abstrakt:

        Abstrakt powinien być napisany w języku polskim oraz przetłumaczony na język angielski.

        Czcionka: Times New Roman (normalny)

        Rozmiar czcionki: 11

        Interlinia: 1

        Minimalna liczba znaków: 500

        Maksymalna liczba znaków: 1000

        Struktura abstraktu: cel artykułu, główne tezy, stosowane metody badawcze, itp.

        Do abstraktu dołączyć należy słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (min 2, max 5).

 

Tekst artykułu:

        Tekst powinien zawierać: wstęp, tekst główny i zakończenie jako części wyodrębnione (podrozdziały). Tekst główny może składać się z kilku podrozdziałów. Podrozdziały oznaczone powinny być w tekście przez pogrubienie czcionki. Numerowanie podrozdziałów dopuszczalne jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Podrozdziały mogą być podzielone dodatkowo na podrozdziały niższego poziomu wyróżnione w tekście. Dopuszcza się wyłącznie 2 poziomy tekstu.

        Format strony: A4, marginesy: lewy, prawy – 40 mm, górny, dolny – 50 mm

        Czcionka: 11 pkt. Times New Roman (normalny). W tekście dopuszcza się używanie wyróżnień wyłącznie w formie pogrubienia tekstu. Kursywa zarezerwowana jest do zapisu tytułów wydawnictw i tekstów obcojęzycznych, które powinny być wyróżnione w tekście w ten sposób. Tekst podkreślony nie jest dopuszczalny.

        Interlinia: 1

        Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródło musi być podane w odpowiednim przypisie. Cytat w cytacie należy zaznaczyć cudzysłowem >>  <<.

        W tekstach nie należy stosować „wymuszanych” podziałów wierszy, ręcznego dzielenia wyrazów, spacji nierozłącznych, formatowania tekstu przez używanie wielokrotnych spacji.

        Rysunki, tabele, wykresy: nie większe niż 12cm×19cm; tytułowane, osobno ponumerowane, z podaniem źródła (np. opracowanie własne). Odwołania do tych elementów w tekście tylko za pomocą ich numerów. Opisy tabel – czcionka Times New Roman, 11 p. nad tabelą, tekst w tabeli pismem 9 p., pojedyncza interlinia. Opisy osi wykresów i tekst na rysunkach: Times New Roman czcionka – 9 p. Podpisy oraz numery rysunków czcionką Times New Roman 11 p. – umieszczone pod rysunkiem, a nie na rysunku.

        Cytowanie jako przypisy dolne, numeracja ciągła wg wzoru: dolne, numeracja ciągła.

 

W przypisach należy stosować następujące formy opisu bibliograficznego:

a) akty prawne (każdorazowo podaje się pełny zapis): pełna nazwa ustawy, numer dziennika ustaw, pozycja

np.: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.

b) wydawnictwa zwarte

– odnoszące się do jednego lub kilku autorów: autor (autorzy), tytuł książki (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona,

np.: L. Żmuda, K. Krzysz, Europa, WSiP, Warszawa 1998, s. 34-43;

– publikacje o charakterze oficjalnym, raporty: instytucja publikująca, tytuł (kursywą), wydawca, miejsce i rok wydania, strona,

np.: NBP, Raport Roczny 2007,  Dep. Komunikacji Społecznej, Warszawa 2008, s. 10.

– brak autora lub red. na stronie tytułowej cytowanej książki, publikacje wieloautorskie, słowniki, encyklopedie: tytuł (kursywa), wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony.

np.: Słownik polityczny, WN PWN, Warszawa 2008, s. 345-347.

c) artykuły lub rozdziały w pracy zbiorowej: autor opracowania; tytuł (kursywą); tytuł książki, w której zostało ono zamieszczone, poprzedzone zapisem: „[w:]”, inicjał imienia i nazwisko redaktora (red. a nie pod red.), wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona.

np.: M. Ratajczak, Kryzys finansowy [w:] Studia z bankowości, W. Przybylska (red.), Difin, Warszawa 2009, s. 20.

d) wydawnictwa ciągłe (artykuły w czasopismach lub gazetach): inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (zapisany kursywą), tytuł czasopisma (zapisany w cudzysłowie) ew. rocznik, rok publikacji, kolejny tom (ew. numer, zeszyt), strona.

np.: A. Gała, Istota i znaczenie pracy, „Zeszyty Naukowe” 2008, nr 13, s. 17-40.

W. Orzeł, Giełdy w panice, „Gazeta Wyborcza”, 14.04.2008 r. (zamiast daty można podać numer wydania gazety).

e) materiały internetowe:

- tytuł, adres internetowy, (data dostępu)

np.: Katastrofa wojskowego śmigłowca na Ukrainie, http://fakty.interia.pl/swiat/news-katastrofa-wojskowego-smiglowca=firefox, (24.03.2017)

-artykuł z czasopisma (publikacja w internecie): autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr, [online], dokładny adres, (data dostępu)

np.: H. Arndt, Globalisation, „Pacific Economic Paper” 1998, nr 275, [online], http://www.crawford.anu.edu.au/pdf/pep/pep-275.pdf, (17.02.2008).

f) prace niepublikowane

W. Baliga, Gospodarowanie zasobami, [praca niepublikowana], 2003.

W zapisie przypisów stosujemy:

ibidem (w tym samym miejscu) – jeżeli powtarzamy zawartość przypisu poprzedniego

Jeżeli powtórnie przywołujemy dzieło piszemy: inicjał imienia, nazwisko, początek tytułu ..., numer strony.

Nie stosujemy op. cit.

 

Bibliografia:

Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić za tekstem artykułu

Najpierw należy wymienić nazwisko, a za nim – inicjał(y) imienia autora. Pozostałe elementy jak w opisie przypisów, bez podawania numerów stron.
 

Uwagi ogólne:

Jeżeli uzasadnione jest stosowanie innych krojów pisma lub znaków specjalnych należy podać nazwę kroju czcionki, oraz dodać do tekstu uwagę o zastosowaniu znaków nietypowych.

 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania i skracania otrzymanych artykułów.

4.      Kolejność czynności związanych z procedurą włączania się w recenzowanie artykułów:

        Recenzent zakłada konto na UPC

        Redakcja wysyła zaproszenie do recenzowania artykułów w podanym tomie

        Recenzent wyraża/lub nie zgodę.

        Redakcja wysyła anonimowe artykuły do recenzji.

        Recenzję należy wypełnić korzystając z Platformy, wydrukować i podpisaną odręcznie dostarczyć do Redakcji.

Druk recenzji: druk.

        Artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą recenzowania:

Procedura recenzowania

 

1.      Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

2.      Prace nadesłane do redakcji kierowane są do Redaktora Naukowego Wydania, który po ich wstępnej ocenie merytorycznej i formalnej dokonuje wyboru Recenzentów gwarantujących: rzetelność, merytoryczność i niezależność opinii oraz poufność informacji uzyskanych w trakcie przygotowywania recenzji. Przy wyborze recenzentów Redaktor Naukowy Wydania może zasięgnąć opinii członków Rady Naukowej.

3.      Po wcześniejszym uzgodnieniu z Redaktorem Naukowym Wydania, recenzent przygotowuje recenzję odpłatnie (umowa o dzieło) lub nieodpłatnie. Recenzja przekazywana jest do redakcji w formie elektronicznej i drukowanej.

4.      Recenzent nie zna tożsamości autora recenzowanej pracy. Ewentualny kontakt autora tekstu i recenzenta w sprawie zawartości artykułu odbywa się za pośrednictwem Redaktora Naukowego Wydania.

5.      Artykuł kwalifikowany jest do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w innych sytuacjach decyzję podejmuje Redaktor Naczelny.

6.      Personalia recenzentów współpracujących z redakcją podane są na stronie internetowej czasopisma.

7.      Procedura recenzowania artykułów jest realizowana zgodnie z zaleceniami ujętymi
w opracowaniu: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy
ższego, Warszawa 2011).

8.      Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej nadesłanych materiałów.

 

5.      Po przyjęciu artykułu do druku podpisywana jest z Autorem Umowa wydawnicza.

6.      Przed zgłoszeniem artykułu należy zapoznać się z Regulaminem Czasopisma:

Regulamin czasopisma

Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”

Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku.

 1. Kwartalnik Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” jest recenzowanym czasopismem naukowym Instytutu Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej (egzemplarze dla bibliotek i autorów tekstów) oraz w wersji elektronicznej: miscellanea.ujk.edu.pl. Obie wersje czasopisma są tożsame.
 3. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych,
  w szczególności zaś z obszaru nauk o zarządzaniu.
 4. Do druku zatwierdzane są tylko prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów
  i redaktorów naukowych. Proces recenzji jest opisany w pliku procedura recenzyjna na stronie internetowej czasopisma, w zakładce: przyjmowanie artykułów.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do redakcyjnego opracowania nadesłanych materiałów.
 6. Za artykuły opublikowane w Czasopiśmie Autorzy nie otrzymują honorarium.
 7. Artykuł zostanie przesłany do Redakcji przez Uniwersytecką Platformę Czasopism (https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/).
 8. Autorzy artykułów przyjętych do druku udzielają Redakcji Czasopisma niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji określonych w zawartej z nimi umowie:
 9. Autorzy Artykułów oświadczają, iż:
  1. złożony do druku artykuł nie był poprzednio publikowany i nie został przedłożona u innego wydawcy
  2. złożony do druku artykuł został przygotowany zgodnie z zaleceniami Redakcji
  3. upoważniają Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego materiału
  4. wyrażają zgodę na publikacje artykułu, zgodnie z zawartą z nimi umową.
 10. W przypadku zakwalifikowania pracy do druku, Autor jest zobowiązany uiścić opłatę za publikację zgodnie z warunkami określonymi w punktach 11-15.
 11. Za opublikowanie w Czasopiśmie artykułu pobierana jest opłata:

a.       Autorzy wnoszą opłatę za druk zakwalifikowanych artykułów: 300zł

b.      Autorzy, którzy są studentami studiów I, II lub III stopnia wnoszą opłatę za druk zakwalifikowanych artykułów: 200zł

c.       Rada Naukowa Czasopisma ma prawo do podejmowania decyzji o zwolnieniu z opłaty lub zmniejszeniu opłaty za opublikowanie artykułu w czasopiśmie.

 1. Opłatę należy wpłacić na konto:
  1. Raiffeisen Bank Polska S.A 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237,
  2. Podając subkonto 74, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”
  3. Podając w tytule przekazu imię i nazwisko autora oraz tytuł artykułu.
  4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
  5. NIP: 657-02-34-850, Regon: 000001407.
 2. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od wysłania przez Redakcję informacji o zaakceptowaniu artykułu do druku.
 3. Na adres wydawnictwa należy przesłać zeskanowany dowód wpłaty wpisując w temacie emaila: za artykuł (tu prosimy podać tytuł i autora artykułu) w terminie 7 dni od wysłania przez Redakcję informacji o zaakceptowaniu artykułu do druku.
 4. Faktura jest wystawiana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.