Pawel Tobera, Dlug publiczny - istota, przyczyny powstawania, instrumenty finansowania

Na przestrzeni ostatnich kilku lat analizowanie zjawiska długu publicznego stało się niezwykle ważnym problemem ekonomicznym poruszanym zarówno na szczeblu władz państwowych, ale także co jest wartym podkreślenia na poziomie społecznym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było szczególne zainteresowanie mediów i opinii publicznej sytuacją finansową naszego kraju. Skoro, bowiem problem ma charakter publiczny, to dotyczy wszystkich obywateli, choć w różnym stopniu, ale obsługa długu publicznego to koszt, który ponosi całe społeczeństwo. Ponadto jednym z głównych impulsów do wywołania tak dużego zainteresowania tematyką długu publicznego, a w istocie finansami publicznymi, bo to on jest częścią tej dyscypliny wiedzy, stał się kryzys na światowych rynkach finansowych. Jego skutki odczuły gospodarki wielu krajów, w tym Polski, mimo, że byliśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który osiągnął w 2009 roku dodatni przyrost PKB (o 1,7%). Przeciwdziałanie skutkom kryzysu oraz pobudzanie aktywności gospodarczej wiąże się z angażowaniem środków publicznych, a to wpływa na wielkość długu publicznego.

Public debt - being, reasons for coming into existence, instruments of financing
Over the last few years the analysis of the public debt phenomenon has become incredibly important economic issue. It has been discussed on the state authorities level but also, what is worth stressing, on the social level. One of the reasons for this state of affairs was special interest of the media and public opinion in our country`s financial position. Because the problem is of public nature it concerns all citizens, although to different degree. However, handling of the public debt is the cost borne by the whole society. Furthermore, one of the main impulses to make people interested in the subject of the public debt, and in fact, the public finances was crisis in the world's financial markets. Its effects were felt in the economies of many countries including Poland, even though we were the only country in the European Union that achieved a positive growth of GDP (1.7%) in 2009. The counteracting the effects of the crisis and stimulating economic activity is related to the public commitment of funds and this affects the size of public debt.
Paweł Tobera – student, Students’ Scientific Circle KONCEPT, Jan Kochanowski University in Kielce.