3. Anna Krzysztofek, Weronika Kumańska, Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie

Artykuł miał na celu ukazanie, że motywacja stanowi siłę motoryczną ludzkich zachowań i działań. Jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Celowo tworzony w przedsiębiorstwie proces motywacyjny, będący układem instrumentów pobudzania pracowników do działania jest niezbędnym warunkiem sukcesu firmy. Stanowi on układ bodźców, środków
i warunków, które mają zachęcić pracowników do angażowania się w swoją pracę i obowiązki służbowe, w sposób najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa. Poza tym odpowiednie umotywowanie daje pracownikowi poczucie satysfakcji i zadowolenia, co korzystnie wpływa na wydajność i jakość wykonywanej pracy. Dobry
i zmotywowany pracownik to fundament każdej firmy i klucz do sukcesu.

An Influence of Employees’ Motivation on the Overall Labour Effectiveness of a Company
The article aims at showing that motivation affects the motive power of human behaviour and activities. It is indispensable and makes one of the most important factors of increasing overall labour effectiveness. The motivation process is deliberately developed in a company as a system of instruments for stimulating employees’ involvement which is an essential condition of the company’s success. It makes a system of stimuli, means and conditions meant to encourage employees to get involved in their labour and duties as profitably to a company as possible. Besides, proper motivation makes employees feel satisfied and pleased , which is of profit to the effectiveness and quality of work being done. A good and well-motivated workforce is the key to a successful modern company.


MBA Anna Krzysztofek, junior lecturer, Jan Kochanowski University in Kielce, doctoral student, University of Economics in Katowice.
Weronika Kumańska, student, Student Scientific Circle Lider, Jan Kochanowski University in Kielce.