Nina Stepnicka, Paulina Bakowska, Zarzadzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w przedsiebiorstwach - wybrane aspekty teoretyczne

Logistyka przedsiębiorstw kojarzona jest przede wszystkim z działalnością operacyjną w zakresie produkcji, a także transportu i magazynowania, jak również zwiększaniem wydajności produkcyjnej w przedsiębiorstwie. Istnieje wiele definicji zarządzania logistycznego. Sama zaś jego koncepcja powstała na skutek integracji i koordynacji procesów powiązanych z przepływem materiałów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich spożywania. Proces zarzadzania logistycznego obejmuje planowanie, organizowanie i sterowanie procesów związanych z magazynowaniem m.in.: surowców i wyrobów gotowych. Zarzadzanie logistyczne poza swoimi celami i funkcjami posiada wiele korzyści dla prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka magazynowa obejmuje szeroki zakres działalności, w tym techniczną, ekonomiczną i organizacyjną, związanych ze składowaniem, kompletacją, wydawaniem etc. półwyrobów, wyrobów gotowych. Ponadto jej celem jest koordynowanie nad budowaniem magazynów, spełniających odpowiednie standardy i wymogi techniczne.

Logistics management and warehousing in enterprises – some theoretical aspects
Logistics of companies is primarily associated with operation activity in the production, transport and storage as well as increasing production efficiencyin the company. There are many definitions of logistics management. The concept was created as a result of integration and coordination of processes related to the flow of materials from the places of manufacturing to the places of their consumption. The logistics management process includes planning, organizing and control
processes associated with storage of raw materials and finished products. Logistics management beyond its objectives and functions has many advantages for running small and medium enterprises. Storage covers a wide range of activity, including technical, economic and organizational activity, related to the storage, picking and issuing semi – finished and finished products. Its purpose as well is to coordinate the construction of storage facilities which meet the relevant standards and technical requirements.
PhD Nina Stępnicka, assistant professor, Jan Kochanowski University in Kielce.
Paulina Bąkowska, Jan Kochanowski University in Kielce.