Aleksandra Scibisz, Joanna Scibisz, Motywacja i style kierowania, jako wyznaczniki efektywnego zarzadzania zasobami ludzkimi

Praca „Motywacja i style kierowania, jako wyznaczniki efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi” przedstawia złożoną problematykę związaną z pozyskiwaniem właściwych ludzi oraz efektywnym wykorzystaniem ich wiedzy i umiejętności w osiąganiu celów organizacji. Zagadnienie to stanowi przedmiot badań oraz praktycznych rozwiązań od dawna. W ostatnich 20 latach miejsce i rola ludzi w organizacji wyznacza podejście określane jako zarządzanie zasobami ludzkimi.
Motywacja oraz style kierowania są jednymi z wyznaczników efektywnego zarządzania personelem, gdyż coraz częściej ważną rolę wśród czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa odgrywają kompetencje ludzi świadczących pracę dla danej organizacji. W XXI wieku nastąpił wzrost zainteresowania problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, rozwinął się rynek usług doradczych w tym zakresie jak równieżkwestie personalne w podnoszeniu skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa stały się przedmiotem badań naukowych.

Motivation and driving style as determinants of effective human resource management
Jobs' Motivation and leadership styles, as determinants of effective human resource management "represents the complex issues associated with the acquisition of the right people and the effective use of their knowledge and skills in achieving the organization's objectives. This issue is the subject of research and practical solutions for a long time. In the last 20 years, the place and the role of people in the organization determines the approach known as human resource management. Motivation and leadership styles are some of the determinants of effective personnel management, as more and more an important part of enterprise competitiveness factors play a competent people performing work for the organization. In the twenty-first century there has been a growing interest in issues of human resource management, developed market advisory services in this area as well as personal issues in enhancing the effectiveness of the company has been the subject of scientific research.
Ścibisz Aleksandra, Ścibisz Joanna, students, Students’ Scientific Circle KONCEPT, Jan Kochanowski University in Kielce.