Anna Sobieraj, Sprawozdawczosc i analiza finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem

Analiza finansowa pełni ważną rolę w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Zadaniem analizy finansowej jest ustalenie wyników podejmowanych decyzji działania, wartości przepływów pieniężnych netto, oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka na podstawie dostępnych informacji. Celem analizy finansowej jest przygotowanie i przetworzenie informacji na temat działalności, wyników i sytuacji ekonomiczno-finansowej kontrahenta, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o współpracy. Wyniki analizy finansowej są w dużym stopniu zależne od rodzaju, zwartości i jakości materiałów źródłowych. Głównym źródłem analizy finansowej są sprawozdania finansowe.

The reporting and financial analysis in business management
Financial analysis plays an important role in decision-making in the company. The purpose of financial analysis is to determine the results of decisions, the value of net cash flows expected rate of return and risk on the basis of available information. The aim is to prepare a financial analysis and processing of information on the activities, results and the economic - financial counterparty, which are the basis for the decision to cooperate. The results of the financial analysis are largely
dependent on the type, compactness and quality of source material. The main source of financial analysis to the financial statements.
Anna Sobieraj, student, Students’ Scientific Circle KONCEPT, Jan Kochanowski
University in Kielce.