Kamil Wisniewski, Znaczenie spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy

Celem artykułu jest wskazanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jakie organizacje mogą podejmować przyczyniając się do budowy poszczególnych filarów gospodarki opartej na wiedzy. W artykule zdefiniowano pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i ukazano jej kluczowe obszary. Następnie odniesiono się do specyfiki gospodarki opartej na wiedzy. Określono również miejsce społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. W opracowaniu, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu.