Ewa Grzegorzewska-Ramocka, Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa wobec czlowieka starszego

Zjawisko dynamicznie starzejącego się społeczeństwa wymusza na wszystkich uczestnikach procesu wymiany rynkowej refleksję na temat miejsca i roli człowieka starszego w życiu społecznym i gospodarczym. Duża odpowiedzialność za tworzenie warunków godnego starzenia się tak dużej i stale powiększającej się subpopulacji w danym kręgu społeczno-kulturowym spoczywa również na biznesie. W niniejszym artykule zaprezentowana została idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na rynku osób starszych. Polega ona na postrzeganiu i uznawaniu człowieka starszego jako podmiotu oraz zabezpieczeniu jego prawa do korzystania z przejawów podmiotowości uznanych w humanistyce. W powiązaniu z koncepcją marketingu strategicznego podejście to należy uznać za wyraz odpowiedzialności przedsiębiorstwa przed starzejącą się populacją. Przemyślane propozycje rynkowe, zgodne z oczekiwaniami i preferencjami osób starszych, rozwiązują wiele problemów społecznych i wskazują na nowe szanse dla biznesu, które tkwią w możliwości współtworzenia własnego, przyjaznego otoczenia.