Joanna Rogalska, Czynniki rozwoju lokalnego w kontekscie rozwoju gmin powiatu sandomierskiego

W opracowaniu podjęto problematykę rozwoju lokalnego i czynników, które ten rozwój warunkują. Głównym celem opracowania jest określenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga. Obszar badawczy obejmuje 9 gmin. Badania, z uwagi, że obejmują dane na koniec roku 2016 maja charakter statyczny. Zróżnicowanie w potencjale rozwojowym gmin wynikające z wielu aspektów takich jak: rozwinięty ruch turystyczny, występowanie surowców na terenach niektórych gmin czy poziom infrastruktury.