Agata Szydlik-Leszczynska, Procesy demograficzne w wojewodztwie swietokrzyskim

We współczesnym świecie mamy do czynienia ze spadkiem tempa rozwoju demograficznego a najniższą dynamiką wzrostu liczby ludności charakteryzuje się Europa. Jednym z krajów, w których najsilniej występują procesy depopulacyjne jest Polska. Spada liczba urodzeń, brak jest od wielu lat prostej zastępowalności pokoleń i następuje starzenie się społeczeństwa. W jeszcze gorszej sytuacji są regiony słabo zurbanizowane, gdzie ze względu na ograniczone możliwości przyciągania inwestycji i nowych przedsiębiorstw dochodzi do migracji, zwłaszcza osób młodych, co jeszcze bardziej zaburza strukturę społeczeństwa. Do takich regionów należy województwo świętokrzyskie, gdzie spadek ludności następuje szybciej niż tendencje ogólnokrajowe. Stanowi to zagrożenie dla rozwoju województwa i pogłębia jego peryferyjność.