Malgorzata Sokala, GIS jako innowacyjne narzedzie wsparcia zrownowazonego rozwoju na szczeblu regionalnym

GIS wykorzystuje zbiory informacji przestrzennych, których agregacja i analiza wspierają procesy decyzyjne. W niniejszym artykule wykazano, że w sposób szczególny dotyczy to także procesów planowania i ewaluacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, na szczeblu lokalnym i regionalnym. Spośród licznych obszarów zastosowania GIS w tym zakresie można wymienić m. in. optymalizację sieci transportu drogowego, komunikacji miejskiej lub systemów produkcji i dystrybucji towarów oraz innych operacji logistycznych o podobnym charakterze, czy też monitoring i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego. Warto podkreślić, że technologie GIS z uwagi na swój nowatorski charakter sprzyjają i wymuszają innowacyjność ze strony stosujących je jednostek. Właściwie wykorzystany GIS, może być narzędziem współdecydującym o powodzeniu polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.