Lukasz Antos, Ryczalt jako alternatywna forma opodatkowania

Wprowadzony na mocy ustawy z dnia 27 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt ewidencyjny stanowi alternatywną formę opodatkowania. Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają przede wszystkim przychody osób fizycznych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również osiągnięte przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej a osiągające z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Podatnik decydując się na opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu został zobligowany do korzystania z ściśle określonych stawek ryczałtu, przyporządkowanych do poszczególnych źródeł przychodów. Podatnik decydujący się na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencyjnego ma obowiązek zgłoszenia tego do naczelnika urzędu skarbowego. Korzystając z alternatywnego opodatkowania jakim jest ryczałt należy dokładnie rozważyć wszelkie prawa i obowiązki związane z tą formą opodatkowani.