Jan Terelak, Organizacja jako siec transakcji interpersonalnych: wklad psychologii organizacji do nauk o zarzadzaniu w okresie postmodernizmu

Praca ma charakter poglądowy i dotyczy oceny wkładu psychologii organizacji w okresie ponowoczesności do nauk o zarządzaniu z perspektywy zachowań organizacyjnych definiowanych jako transakcje interpersonalne. Charakterystyka zachowań interpersonalnych jest ujmowana na trzech płaszczyznach: jednostkowej, struktury grupy zadaniowej oraz systemowej.