Anna Kolodziejczak, Urszula Kaczmarek, Analiza zroznicowania regionalnego dostepnosci do uslug medycznych w Polsce w latach 2006-2015

Celem artykułu jest określenie zróżnicowania regionalnego dostępności do usług medycznych w Polsce w latach 2006-2015. Jako zmienną do badań przyjęto wskaźnik dostępności mierzony liczbą personelu medycznego przypadającego na 10 tys. mieszkańców w układzie powiatów. W badaniach zastosowano metodę autokorelacji przestrzennej, która pozwala wyodrębnić obszary (klastry) powiatów o podobnych wartościach badanego zjawiska oraz ukazuje wpływ sąsiedztwa i zależności przestrzennych występujących pomiędzy sąsiadującymi powiatami.