Katarzyna Filipowicz, O mozliwych trajektoriach rozwoju ekonomicznego wojewodztw - analizy symulacyjne oparte na grawitacyjnym modelu wzrostu gospodarczego

W opracowaniu przedstawiono skalibrowane parametry grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego dla województw w latach 2000-2014. Na bazie skalibrowanych parametrów modelu przeprowadzono symulacje numeryczne, które posłużyły do wyznaczenia trajektorii rozwoju ekonomicznego województw. W analizach numerycznych rozważano dwa scenariusze kształtowania się stóp inwestycji w kolejnych latach. W pierwszym przyjęto, że stopy inwestycji będą równe średniej stopie inwestycji w latach 2000-2014 dla województwa. W drugim założono, że stopy inwestycji będą takie same dla wszystkich województw (równe średniej dla gospodarki polskiej w latach 2000-2014, czyli 14,9%). Niezależnie od przyjętego scenariusza dotyczącego kształtowania się stóp inwestycji w województwach występowałby proces dywergencji wydajności pracy w kolejnych latach. Proces ten byłby silniejszy w przypadku pierwszego scenariusza.