Iwona Kiniorska, Stanislaw Sala, Ubostwo w Europie. Tendencje i uwarunkowania

Ubóstwo jest problemem niezmiennie aktualnym i dotyczy całego świata. Jest sprawą niebudzącą wątpliwości, iż w głównym stopniu problem dotyczy ludności krajów najbiedniejszych, jednakże wskutek kryzysu stał się również widoczny w państwach rozwiniętych. Celem badań było wskazanie tendencji kształtowania się ubóstwa w krajach europejskich. Zakres czasowy analizy objął lata 2008- -2015. Materiał statystyczny pozyskany został z Eurostatu. Obejmował podstawowe cechy opisujące procesy demograficzne oraz poziom ubóstwa w Europie. W analizie uwzględniono następujące wskaźniki: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób zagrożonych ubóstwem po transferze społecznym, zagrożonych ubóstwem wśród osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem wśród osób pracujących.