Tomasz Michalski, Tomasz Wiskulski, Problemy statystycznego pomiaru jakosci zycia na szczeblu regionalnym i lokalnym zwiazane szeroko pojmowanym czynnikiem ludzkim

Przy badaniach nad jakością życia mieszkańców w oparciu o dane statystyczne spotykamy pięć grup problemów. W opracowaniu skupiono się na grupie problemów związanych z rozumianym wielowymiarowo czynnikiem ludzkim: zróżnicowanie wewnętrzne ludności; brak wyraźnego określenia populacji, do której odnosi się monitorowany proces; stygmatyzacja uczestników zdarzeń i procesów względnie ich niechęć do zgłaszania zdarzeń; oddziaływanie czynnika finansowego; rozróżnienie między liczbą zdarzeń a liczbą osób w nich uczestniczących; wpływ efektu gapowicza. Omówione problemy zilustrowano przykładami i podano propozycje zmniejszenia ich uciążliwości przy realizacji monitoringu.