Pałaszewski Henryk, CYKL KONIUNKTURALNY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

W gospodarce wolnorynkowej wahania aktywności gospodarczej występują
niemalże od samego początku jej funkcjonowania. Mimo to nie można w pełni
przedstawić i opisać tego zjawiska. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii mających
na celu wyjaśnienie istoty tego zjawiska, lecz żadna z nich w pełni go nie opisuje.
Przyczyn tego stanu rzeczy należy się dopatrywać w złożoności samego zjawiska.
Wahania aktywności gospodarczej dotyczą bez wyjątku wszystkich aspektów
życia społeczno-gospodarczego. Wypływają stąd trudności metodologiczne w
badaniu cykli koniunkturalnych, bowiem w tej złożoności wzajemnie oddziaływujących
na siebie zjawisk trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy określona zmiana
jest przyczyną czy też skutkiem wypływającym z mechanizmu cyklu koniunkturalnego.

The prosperity cycle in the contemporary world

The article presents thesis for occurring and existing fluctuations in economy.
In 1946, economists Arthur F. Burns and Wesley C. Mitchell provided the now
standard definition of business cycles in their book Measuring Business Cycles.
Regular changes in economy are called fluctuations or business cycle. Analysis
indicates that two equal cycles appeared so far because of both the differences in
lasting and intensity of some phenomena in economy. In literature there are many
classifications of fluctuation in economic activity which distinguish some kinds of
fluctuations: trends, seasonal variations, cyclical fluctuations and random fluctuations.
The article also shows the classification of economic cycle: one of the criterion
which divides types of cycles is time, taking into consideration this criterion
we can extract the following types of fluctuations (economic cycles):
- Jugler`s cycle,
- J. Kichin`s cycle,
- Kondratiew`s cycle.
We can distinguish two basic, main groups of cycle theories: exogenous and
endogenous. The article stresses the role of theories of economic cycles, which try
to explain and solve the problem of complexity and multitude of processes which
are the cause of cyclic, periodic development and makes that there are many explanations
of economic fluctuations.