Konieczna Izabela, ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE 15.62 EKD

Artykuł przedstawia analizę stopnia zadłużenia 5 wybranych przedsiębiorstw
sklasyfikowanych w klasie 15.62 EKD, których działalność opiera się na
wytwarzaniu skrobi i produktów skrobiowych. Analiza obejmuje przedsiębiorstwa,
które prowadziły działalność gospodarczą nieprzerwanie w latach 2000-2007.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że 60% przedsiębiorstw posiadało niewielkie
zadłużenie przez wszystkie lata. Ponadto, widoczna jest przewaga długu
krótkoterminowego nad długoterminowym w trzech przedsiębiorstwach we
wszystkich latach.

State of indebtedness analysis in companies classified in class 15.62 EKD

The article shows an analysis of the state of indebtedness of five companies
producing starches and starch products that are classified in class 15.62 EKD
(statistical classification of economic activities in the European community). The
analysis includes companies that were running their business continuously in
years 2000-2007. The analysis shows that 60% of companies had low level of
borrowings in all years. Moreover, much more short-term debt than long-term
debt had three companies in all years.