Lukasz Antos, Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie rachunku zyskow i strat spolki z o.o.

Rachunek zysków i strat stanowi drugi po bilansie raport, który wchodzi w skład sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej. Rachunek zysków i strat jest szerokim rozwinięciem informacji dotyczącej wyniku finansowego netto, która w bilansie zostaje wykazana w sposób globalny jako jedna zbiorcza pozycja, zysk (strata) netto. Wielkość oraz charakter wyniku finansowego określa się jako przyrost lub zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat jest zatem sprawozdaniem porównującym przychody i koszty sporządzanym za dany okres. Dokonując analizy rachunku zysków i strat możemy odpowiedzieć na takie pytania jak: jakie czynniki odgrywają najważniejszą rolę w kształtowaniu rentowności; czy na rentowność decydujący wpływ ma działalność podstawowa czy zdarzenia nadzwyczajne niemożliwe do przewidzenia bądź może pojawia się niewłaściwe zarządzanie pieniądzem w skutek czego występują duże obciążenia z tytułu odsetek.