Malgorzata Zmuda, Strategie pobudzania konkurencyjnosci Singapuru i Irlandii w swietle koncepcji panstwa rozwojowego - wnioski dla gospodarek doganiajacych

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zmierzającej do zdefiniowania istoty modelu państwa rozwojowego, jako strategicznej formy kształtowania konkurencyjności gospodarki doganiającej. Badanie przeprowadzono na podstawie przeglądu dorobku literatury oraz na gruncie analizy polityk gospodarczych Singapuru i Irlandii. Podjęto próbę zidentyfikowania podobieństw w obszarze strategiczno-instytucjonalnym, które stworzyły ramy konwergencji gospodarczej i rozwoju konkurencyjności analizowanych gospodarek oraz różnic, które zaważyły na ich odmiennej wrażliwości na skutki globalnego kryzysu gospodarczego. Na podstawie wyciągniętych wniosków, sformułowano zalecenia dla praktyki gospodarczej innych gospodarek doganiających.