Andzelika Kuznar, Konkurencyjnosc polskich branz uslugowych w Unii Europejskiej

W artykule dokonano analizy konkurencyjności polskich usług na rynku UE. Poszukiwano branż, w których poprawiła się pozycja konkurencyjna Polski od czasu jej akcesji do UE. Ma to istotne znaczenie ze względu na rolę usług w gospodarkach, a także ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność krajów. Porównano rozwój sektora usług w Polsce na tle całej UE, jak również zmiany znaczenia poszczególnych branż usługowych w handlu z UE. Do określenia międzynarodowej konkurencyjności Polski w sektorze usług zastosowano wskaźnik RCA. Stwierdzono, że coraz większą rolę w polskim handlu usługami do UE odgrywają tzw. usługi pozostałe, w tym wiedzochłonne usługi zaawansowane technologicznie. Wyniki pozwalają na stwierdzenie, że następuje wzrost konkurencyjności polskich branż usługowych na rynku UE.