Tomasz Kusio, Wyzwania przedsiebiorczosci i innowacyjnosci uczelni w warunkach globalizacji i inteligentnej specjalizacji regionow

Celem artykułu jest próba identyfikacji wyzwań, przed jakimi stoją szkoły wyższe w warunkach globalizacji z jednej strony, a z drugiej w warunkach inteligentnej specjalizacji regionów. Realizacji celów artykułu służy krytyczna krajowej oraz zagranicznej literatury przedmiotu. Rola uczelni w inteligentnej specjalizacji regionów wydaje się być kluczowa, jako instytucji kreującej wiedzę dla potrzeb generowania rozwiązań innowacyjnych. Poza tym uczelnie mają duży wpływ na kreowanie oraz wzmacnianie kapitału intelektualnego, niezbędnego do wdrażania innowacji. Jednocześnie uczelnie stoją w obliczu globalizacji, co z jednej strony sprzyja potrzebom wewnętrznego rozwoju organizacji, ale z drugiej strony wyznacza nowe pojmowanie otoczenia, znacznie wykraczające terytorialnie poza obszar lokalny czy też regionalny