Remigiusz Gawlik, Stratyfikacja proby badawczej i dobor ekspertow na przykladzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP

Artykuł opisuje sposób stratyfikacji próby badawczej oraz doboru ekspertów dla modelowania procesu decyzyjnego za pomocą metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie o skuteczny sposób ustrukturyzowania grupy docelowej i ograniczenia liczby respondentów dokonujących ewaluacji poziomów istotności kryteriów decyzyjnych badania AHP, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej reprezentatywności wyników. Zastosowano metodę doboru warstwowego losowego i rozumowanie wg metody delfickiej. Dla zapewnienia odpowiedniej reprezentatywności i jakości procesu decyzyjnego powołano 30 ekspertów. Tym samym wykazano przydatność metod do zastosowań w modelowaniu wielokryterialnych procesów decyzyjnych.