Wojciech Bienkowski, Potencjal ekonomiczny i pozycja konkurencyjna USA i EU w tle negocjacji TTIP

Celem analizy jest ocena wpływu sił gospodarczych oraz konkurencyjności USA i UE na proces negocjacyjny TTIP, a w konsekwencji na potencjalne korzyści i/lub zagrożenia wynikające z podpisania traktatu o wolnym handlu.
Porównanie potencjałów ekonomicznych USA i UE będzie miało charakter makro oraz częściowo mezo i mikro.
Porównanie poziomu konkurencyjności USA i UE koncentrować się będzie na porównaniach międzynarodowej konkurencyjności obu partnerów, czego miarą będą wskaźniki RCA.
Wyniki powyższej analizy porównawczej powinny pozwolić na poczynienie głębszej naukowej spekulacji nt. samego procesu negocjacyjnego (siły partnerów).