Marta Ulbrych, Znaczenie produkcji przemyslowej krajow UE w gospodarce swiatowej

Nowym paradygmatem rozwoju w zakresie produkcji przemysłowej jest transformacja systemów gospodarczych w kierunku reindustrializacji, rozumianej jako tworzenie nowych rozwiązań stymulowanych przez dystrybucję wiedzy i innowacji. Podejście to jest szczególnie podkreślane w gospodarkach rozwiniętych, które poszukują długookresowych przewag komparatywnych w gospodarce światowej. Celem artykułu jest określenie potencjału produkcji przemysłowej krajów Unii Europejskiej w kontekście przyjętej w 2012 r. tzw. strategii reindustrializacji. Tak nakreślone zadanie wymaga podjęcia procedury badawczej polegającej na scharakteryzowaniu współczesnych megatrendów w produkcji przemysłowej, określeniu stopnia dezindustrializacji oraz przeanalizowaniu zmian konkurencyjności produkcji przemysłowej gospodarek UE. Przeprowadzone badanie pozwoliło zidentyfikować dynamikę i kierunek zmian oraz określić konkurencyjność produkcji przemysłowej krajów UE.