Pawel Folfas, Udzial i miejsce nowych panstw czlonkowskich UE w globalnych lancuchach wartosci

Udział i miejsce państwa w globalnych łańcuchach wartości może służyć do oceny konkurencyjności jego gospodarki we współczesnym świecie i intensywności współpracy gospodarczej tego państwa z zagranicą. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy i jak zmieniły się udział i miejsce nowych państw członkowskich UE w globalnych łańcuchach wartości w latach 1995-2009. Analiza wskaźników cząstkowego i łącznego udziału tych państw w globalnych łańcuchach wartości wskazuje wprawdzie na zintensyfikowanie ich współpracy z zagranicą, ale nie potwierdza jednoznacznie poprawy konkurencyjności nowych państw członkowskich UE w ostatnim dziesięcioleciu poprzedniego wieku i pierwszej dekadzie obecnego stulecia