Sebastian Bobowski, Efekty spillover Abenomiki: implikacje dla roli Japonii w gospodarce globalnej

Autor podejmuje problematykę efektów spillover polityki rewitalizacji gospodarczej premiera Japonii Shinzo Abe, określanej potocznie mianem Abenomiki, dla samej Japonii, jak i innych państw regionu oraz gospodarki globalnej. Trzecia co do wielkości gospodarka świata mierzy się z wyzwaniem wieloletniej stagnacji i deflacji, szukając remedium w ekspansywnej polityce monetarnej i fiskalnej oraz reformach strukturalnych realizowanych w ramach tzw. trzech strzał. Autor zwraca uwagę na kontekst umiędzynarodowienia działalności produkcyjnej japońskich firm, zaangażowania w regionalne oraz globalne łańcuchy dostaw, międzynarodową ekspansję japońskich instytucji finansowych oraz efekt tzw. bezpiecznej przystani. W toku analizy zwrócono uwagę na ograniczony pozytywny wpływ ewentualnego powodzenia strategii gospodarczej premiera Abe dla otoczenia międzynarodowego, jednocześnie wskazano na zagrożenie związane z potencjalnym fiaskiem polityki rządu, w szczególności w kontekście dynamicznie rosnącego zadłużenia kraju, co implikowałoby poważne negatywne efekty spillover dla partnerów handlowych Japonii oraz innych państw świata.