Marek Leszczynski, Bezpieczenstwo ekonomiczne w warunkach turbokapitalizmu

W artykule podjęto kwestię bezpieczeństwa ekonomicznego w dobie turbokapitalizmu (twórcą tego pojęcia jest Luttwak) ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa. Zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z rozwoju systemu rynkowego w kierunku turbokapitalizmu oraz podniesiono kwestię dominacji władzy ekonomicznej nad władzą polityczną. Artykuł stanowi syntetyczny przegląd badań w oparciu o dostępne dane i studia literaturowe.