Jakub Janus, Znaczenie strategii wychodzenia glownych bankow centralnych z niekonwencjonalnej polityki pienieznej dla gospodarek wschodzacych

Celem artykułu jest wyodrębnienie oraz ocena potencjalnych kanałów oddziaływania formułowanych i zapowiadanych strategii wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej na grupę tzw. gospodarek wschodzących. Po zidentyfikowaniu kanałów oddziaływania niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej na rynki finansowe i gospodarki, w tym ich efektów rozlewania, analizie poddano cztery główne obszary, w których oddziaływanie to przenosi się na grupę gospodarek wschodzących: (i) handel międzynarodowy, (ii) rynki finansowe, (iii) globalne rynki towarowe, (iv) polityka makroekonomiczna. Ustalono, że mimo braku pewności co do ostatecznych efektów międzynarodowych działań niekonwencjonalnych, strategie wychodzenia z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej stanowią jedną z najważniejszych determinant dynamiki wzrostu gospodarek wschodzących w najbliższych latach.