Jacek Pera, Czynniki determinujace ryzyko krajow Europy Srodkowo-Wschodniej. Proba projekcji

Celem artykułu jest określenie czynników determinujących obecnie ryzyko kraju w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (ESW). Badania przeprowadzono w oparciu o analizę danych dla 19 krajów ESW w latach 2005-2015, z zastosowaniem statycznych modeli panelowych. W wyniku analizy stwierdzono, że: rating otrzymywany przez kraje ESW jest wrażliwy na poziom stopy wzrostu PKB; oszczędności określają stabilność krajów pod względem ryzyka; poziom eksportu jest szczególnie istotny dla krajów rozwijających się; wysoki poziom importu dla krajów rozwiniętych gospodarczo, wpływa pozytywnie na ich rating; standing w zakresie deficytu budżetowego jest niższy wraz z niższym poziomem rozwoju gospodarczego; wysoki poziom podaży pieniądza oddziałuje negatywnie na rating.