Slawomir I. Bukowski, Lukasz Zieba, Glowne determinanty pozyskiwania kapitalu przez polskie przedsiebiorstwa poprzez emisje akcji na rynku gieldowym

Celem badań, w wyniku których powstała niniejsza praca była odpowiedź na następujące pytanie: Jakie czynniki determinują wielkość pozyskiwanego kapitału z giełdy papierów wartościowych poprzez emisje akcji przez polskie przedsiębiorstwa? W badaniach sformułowano następującą hipotezę: Istotnymi czynnikami determinującym wielkość kapitału pozyskiwanego przez polskie przedsiębiorstwa z giełdy papierów wartościowych jest koniunktura giełdowa, której odzwierciedleniem jest kształtowanie się indeksu giełdowego (w Polsce WIG) oraz rozmiary inwestycji przedsiębiorstw. W badaniach został wykorzystany model ekonometryczny. Wyniki estymacji modelu ekonometrycznego potwierdziły przytoczoną powyżej hipotezę badawczą.