Artur Maik, Angelika Godzisz, Istota i pojecie organizacji sieciowej

Organizacja sieciowa jest nowoczesną formą organizacji, która tworzą niezależne podmioty gospodarcze. Przyczyną powstawania organizacji sieciowej jest globalizacja oraz rozwój technologii internetowej, a także zmiana w postrzeganiu organizacji i zacieranie się granic pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W obecnej sytuacji na rynku podmiotom działającym w pokrewnych branżach łatwiej odnieść sukces dzięki wzajemnej współpracy. Przynależność do sieci zwiększa gwarancję sukcesu oraz zmniejsza ryzyko straty. Organizacja sieciowa charakteryzuje się m.in. dobrowolnością uczestnictwa, płaską strukturą, elastycznością i strategicznym współdziałaniem odrębnych podmiotów. Więź współpracy łączącaodrębne przedsiębiorstwa pozwala poszczególnym podmiotom na obniżenie kosztów, poprawia ich innowacyjność i umacnia pozycję konkurencyjną na rynku.

The nature and the concept of network organization
The network organization is a modern form of organisation, which are creating independent business entities. A globalization and a development of the Internet technology, as well as a change in perceiving the organization and a softening are causing coming into existence of the network organization border between business entities. In the current situation on the market it is easier for entities acting in related industries to be a success thanks to the mutual cooperation. The membership in the network is increasing the guarantee of the success as well as is reducing the downside risk. The network organization is characterized among others by a freedom of
the participation, with flat structure, the flexibility and the strategic cooperation of separate entities. The relationship of cooperation linking separate company allows individual operators to reduce costs, improve their innovation and strengthens the competitive position in the market.
Artur Maik, Angelika Godzisz, students, Students’ Scientific Circle KONCEPT,
Jan Kochanowski University in Kielce.