Anna Krzysztofek, Ocena systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie naftowym XYZ

System zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 ma szerokie zastosowanie w wielu aspektach działalności przedsiębiorstwa, takich jak m.in. usługi i produkcja. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa XYZ oraz wykazanie słabych stron systemu zarządzania jakością oraz korzyści z wprowadzenia normy PN-EN ISO 9001:2009. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania zostały ograniczone do przemysłu naftowego w Polsce i do kilku pracowników przedsiębiorstwa XYZ.

An assessment of the quality management system in oil company XYZ
The quality management system according to PN-EN ISO 9001-2009 is widely used in many aspects of business activity such as services and manufacturing. The aim of this paper is to analyze the XYZ company and to demonstrate the weaknesses of the quality management system and the benefits of the PN-EN ISO 9001-2009 standard. The research conducted for this study were limited to the oil industry in Poland and a few employees of the company XYZ.
MBA Anna Krzysztofek, junior lecturer, Jan Kochanowski University in Kielce, doctoral student, University of Economics in Katowice.