Rafal Klepka, Kryzys w przedsiebiorstwie, jego symptomy i przyczyny

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa niesie za sobą ryzyko upadłości. We wszystkich niemal organizacjach obserwujemy regularne prawidłowości określane jako cykl życia. Jednym z jego etapów jest kryzys, który może przyczynić się do całkowitej zapaści organizacji. Niezwykle istotnym pozostaje odpowiednio wczesne diagnozowanie zmian mogących przyczynić się do kryzysu w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie głównych sposobów pojmowania kryzysu w świetle nauki o zarządzaniu, prezentacja jego miejsca w cyklu życia organizacji oraz zarysowanie najważniejszych czynników, które mogą świadczyć o nadchodzącym
kryzysie.

The crisis in the company, its symptoms and causes
The functioning of the company carries the risk of bankruptcy. In all almost organizations we observe regular the regularity referred to as life cycle. One of the stages of life cycle is a crisis, which may lead to the total collapse of the organization. Extremely important is the timely diagnosis of changes that may contribute to the crisis in the company. The purpose of this article is to present the main ways of understanding the crisis in the management science, the presentation of its place in the life cycle of the organization and outline the most important factors that may indicate an upcoming crisis.
PhD Rafał Klepka, junior lecturer, Jan Długosz University in Czestochowa.