Anna Wolak-Tuzimek, Analiza porownawcza zewnetrznych zrodel finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw

Przedsiębiorstwa do rozwoju swojej działalności potrzebują znacznych nakładów kapitałowych i dlatego korzystają zarówno z własnych jak i z zewnętrznych źródeł finansowania. Kapitał obcy może pochodzić z tradycyjnego źródła, jakim jest kredyt lub nowoczesnych form finansowania tj. leasingu, factoringu, franchisingu. Zaprezentowanie poszczególnych form finansowania działalności gospodarczej oraz ich analiza porównawcza umożliwia określenie możliwości i barier
ich praktycznego zastosowania przez przedsiębiorstwa. Nie można jednoznacznie stwierdzić, która forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa jest najlepsza dla danej firmy. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje dopływu kapitału z zewnątrz i powinno indywidualnie przeanalizować swoją sytuację finansowo-ekonomiczną i na tej podstawie podejmować decyzje odnośnie wyboru konkretnej formy finansowania i rozwoju swojej działalności.

The Comparative Analysis of the Outside Sources of Financing the Enterprise Activity
The enterprise needs for its activity development the significant expenditure of money so avails of its own sources as well as of outside sources of financing. The outside capital can be taken from the traditional sources, exp. credit, or from more present-day one, like leasing, factoring or franchising. Presenting the particular forms of financing the economic activity and the comparative analysis of above enables to define the possibilities and obstacles of their practical use in the enterprise. It is impossible to state which form of financing suits best for the particular enterprise. Each and every enterprise needs the capital inflow from the outside and should individually analyse its economic situation, and the decision as to particular form of financing should be taken up according to the analysis.
PhD Anna Wolak-Tuzimek, assistant professor, University of Technology and Humanities in Radom.