Siwek Monika, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO NARZĘDZIE WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I WYZNACZNIK JEJ SUKCESU

Abstrakt
Motywowanie do pracy to jedna z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych,
funkcji zarządzania. Biorąc pod uwagę różnorodność metod i narzędzi motywacji
oraz różne podejścia do tego skomplikowanego procesu można wysnuć
wspólny wniosek, że skuteczna motywacja jest niezbędna dla funkcjonowania
każdej organizacji. Problem efektywnego motywowania pracowników jest kluczowym
aspektem podczas ustalania strategii zarządzania firmą.
Uznanie pracowników za najcenniejszy zasób każdej organizacji pociąga za
sobą pytanie: w jaki sposób skutecznie zmotywować ich do pracy? Należałoby
zatem stworzyć optymalny system motywacyjny, który będzie dopasowany do
indywidualnych cech pracowników i specyfiki firmy.
Problematyka podnoszenia motywacji nabiera coraz większego znaczenia
w okresie zmian społecznych i gospodarczych, jakie zaistniały i nadal dokonują
się na polskim rynku pracy.

Employee Motivation as a Tool for Organization Growth Effectiveness and
a Determinant of its Success

Motivation at work proves to be one of the most important and at the same time
the most difficult aspect of management. Taking into account a variety of strategies
and devices as well as diverse attitudes towards this complicated process, one
can arrive at conclusion that effective motivation is a key issue in the strategy
adopted in successful managing of a company.
Acknowledging the employees as the most precious resource of each organization
entails a question how to motivate them effectively to work? One should
therefore create an optimal motivation system which would match both the individual
features of employees and the specificity of a company in the period of
social and economic changes which constantly take place on Polish market.
The problem of improving motivation is becoming increasingly important in
the period of social and economic changes which constantly take place on Polish
market.