12. Agnieszka Soboń, Jakość usług czynnikiem determinującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa hotelowego

W ostatnich latach, na skutek zaostrzającej się rywalizacji między przedsiębiorstwami hotelowymi wzrasta zainteresowanie zagadnieniem kształtowania jakości usług. Jakość staje się niezbędnym działaniem krajowych hotelarskich gestorów, którzy chcą zaistnieć lub utrzymać się na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym. Przedsiębiorstwa przyjmują orientację na klienta i wyznają filozofię obsługi klientów jako sposobu na wyróżnienie oferowanych usług, od wielu podobnych, funkcjonujących na rynku. Celem jest dostarczanie gościom satysfakcji dzięki możliwie jak najlepszej obsłudze.
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie jakości usług hotelarskich w uzyskaniu wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa działającego w sektorze hotelarskim.
The Quality of Services as a Factor Determining Competitive Superiority of
a Hotel Enterprise
In recent years, due to intensifying competition between hotel enterprises,
a growing interest in the issue of shaping the quality of services has been observed. Quality is becoming an essential activity of native hotel owners who want to exist or remain in the domestic and foreign tourist market. Enterprises adopt an orientation towards customers and adhere to the philosophy of customer service as
a way to differentiate their services from many similar ones operating in the market. They aim at providing guests with satisfaction thanks to the best possible service.
The article highlighted the importance of the quality of hotel services to reaching a high position among the competitive enterprises operating in the hotel sector.


MBA Agnieszka Soboń, junior lecturer, The Jan Kochanowski University in Kielce.