Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2017, II

TOM II
Kolejna część dyskusji (czwarta) związana jest z procesami zrównoważonego rozwoju oraz inkluzywną gospodarką z perspektywy jednostek terytorialnych. Punktem wyjścia są tu rozważania dotyczące jednego z instrumentów proinkluzynej polityki państwa – planowania przestrzennego i podziału terytorialnego państwa („Podział terytorialny państwa oraz planowanie przestrzenne jako narzędzia (instrumenty) (pro)inkluzywnej polityki (koncepcji) prawa”, „Inkluzywna gospodarka – aspekt terytorialny na przykładzie województwa świętokrzyskiego”). Ważnym aspektem poruszanych zagadnień są kwestie rozwoju lokalnego („Rola wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w kształtowaniu rozwoju lokalnego”). Znacząca część rozważań koncentruje się na regionalnych przejawach zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza województwa świętokrzyskiego („Wiedza ekologiczna czynnikiem wzrostu świadomości i zachowań mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, „Development of regional logistics in the świętokrzyskie voivodship - system dynamics approach” , „Polityka finansowa gmin województwa świętokrzyskiego”, „Przestrzenne nierówności infrastruktury i środowiska gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w kontekście renty położenia”).
Ostatnia, zamykająca część publikacji stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie podmiotów gospodarczych w procesach tworzenia gospodarki i społeczeństwa inkluzywnego.
Odpowiedzią jest społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility/CSR ) rozumiana jako koncepcja takiego sposobu zarządzania, by przedsiębiorcy uwzględniali interes społeczny, a także aspekt środowiskowy działalności firmy. W następujących po sobie artykułach dowiadujemy się m.in. o zmianach w podejściu do koncepcji CSR („Ewolucja koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Od dobrowolności do obowiązku raportowania”), jej znaczeniu w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy („Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy”) oraz szczególnej roli przedsiębiorstw w tworzeniu gospodarki i społeczeństwa inkluzywnego („Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec człowieka starszego”, „Miejsce pracy jako płaszczyzna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”). W tej części publikacji uwaga została skierowana także na zjawisko przedsiębiorczości („Przedsiębiorczość w regionach Polski w latach 2007-2016”, „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego”) oraz samych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw („Źródła finasowania działalności przedsiębiorstw”, „Kapitał w przedsiębiorstwie – koszt i struktura a wartość jednostki”, ,, Od zmiany w przedsiębiorstwach do konkurencyjności gospodarki - analiza wybranych definicji i pojęć”).
Niniejsza publikacja stanowi próbę spojrzenia na współczesne problemy społeczne, ekonomiczne, środowiskowe z punktu widzenia tworzenia inkluzywnego systemu społeczno-gospodarczego. Z przedstawionych opinii wypływa konstatacja, iż warunkiem jego tworzenia jest zapewnienie by wzrost gospodarczy prowadził do zwiększania spójności społecznej, wyrównywania szans poszczególnym grupom i jednostkom, by miał charakter inkluzyjny, przy ograniczonym oddziaływaniu produkcji i konsumpcji na stan środowiska naturalnego w warunkach stabilnego systemu instytucjonalno- prawnego.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Autorom publikacji Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym żywiąc nadzieję, że treści w niej zawarte będą stanowiły inspirację do dalszych badań, skutkujących doniosłymi wynikami.

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2017, II - okładka