Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2016, tom I

Współczesna gospodarka światowa to system różnorodnych skomplikowanych
relacji pomiędzy rożnymi podmiotami, wśród których najważniejsze to gospodarki
narodowe oraz korporacje międzynarodowe. Wszystkie te podmioty, bez względu
na ich wielkość oraz poziom rozwoju muszą uwzględniać w swoim funkcjonowaniu
wyzwania, jakie wynikają z procesu globalizacji i regionalizacji gospodarki
światowej.
Ostatni kryzys ujawnił nowe wyzwania, również przed badaczami i naukowcami
zajmującymi się szeroko pojmowanymi problemami współczesnej gospodarki
światowej. Próby włączania się do tych badań podejmowane są od lat również
w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. W Katedrze zrodził się też pomysł zaproszenia do dyskusji
na te tematy również badaczy z innych ośrodków naukowych. Niniejszy tom
zeszytu tematycznego czasopisma Miscellanea Oeconomicae jest odpowiedzią na
to zaproszenie.

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2016, tom I - okładka