Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2014

Introduction
“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published since 1996 by the Faculty of Management and Administration of the Jan Kochanowski University in Kielce. Currently, the editor-in-chief of the journal is the head of the Institute of Management at the university, Professor Andrzej Szplit.
This volume is the first volume of “Miscellanea Oeconomicae” written wholly in English. It has been primarily devoted to economic and political issues relating to the Arctic and Nordic countries. The High North is now one of the key areas in international relations. Recently observed climate change causes, inter alia, the melting of the Arctic ice cover. This may facilitate access to previously inaccessible, rich natural resources, including energy resources (oil and gas). This is a potential source of disputes and even conflicts over delineation of the resource zones as well as delimitation of boundaries. In addition, the emerging climate change may also have an impact on the current network of deep-sea trade routes. Indeed, the use of the sea route, which runs along the northern coast of Russia, has been recently considered more frequently. Such a solution would greatly contribute to shortening and expediting maritime transport between Europe and the Far East, at the same time reducing the role of the existing deep-sea routes. All of these issues are global in nature and as such are extremely important for the development of economic and political relations on an international scale. Hence, inter alia, the choice of this particular theme as guiding.
The volume consists of six parts, which together include twenty-eight articles. The first part is devoted to the economy and climate change in the Far North, the Arctic and Nordic countries. The authors of the individual texts are inter alia Prof. Ryszard Czarny and Prof. Krzysztof Kubiak, who are among the leading Polish researchers dealing with this issue.
The next part deals with political and military problems related to the area of the Arctic. Beside Polish authors of individual articles are also foreign authors - Ciro Paoletti from Italy and Dr Jakub Korejba, currently living in Russia. Their contribution has undoubtedly enriched this part and has been valuable for the entire publication.
The third part is devoted to the various issues of a political nature in the Nordic countries. It contains articles on international cooperation, European integration, international security, liberal parties and the situation of women.
The fourth part of this volume deals with the issues of education and social policy in the Nordic countries. Among the authors of this part are Prof. Artur Życki and Prof. Agnieszka Kasińska-Metryka.
The penultimate part examines issues related to the history and current condition of administration of local governments in the Nordic countries. The last part is a research paper devoted to the fundamentals of a federal system in Canada.
We would like to thank the Rector of the Jan Kochanowski University (UJK) in Kielce, Prof. Jacek Semaniak, the Dean of the Faculty of Management and Administration of the university, Prof. Wojciech Saletra and the Editor-in-chief of “Miscellanea Oeconomicae” Prof. Andrzej Szplit for their kindness and help in issuing this volume. We are also grateful to our colleagues, without whose help in translation and proofreading, the edition of this volume would not be possible.
Ryszard M. Czarny
Radosław Kubicki


„Miscellanea Oeconomicae” jest periodykiem naukowym wydawanym od 1996 r. przez Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dyrektor Instytutu Zarządzania UJK prof. Andrzej Szplit.
Powyższy tom jest pierwszym w całości anglojęzycznym tomem „Miscellanea Oeconomicae”. Poświęcamy go przede wszystkim zagadnieniom gospodarczym i politycznym dotyczącym obszaru Arktyki i krajów nordyckich. Daleka Północ to obecnie jeden z kluczowych obszarów w stosunkach międzynarodowych. Obserwowane w ostatnim czasie zmiany klimatyczne powodują między innymi topnienie arktycznej pokrywy lodowej. Fakt ten może ułatwić dostęp do wcześniej niedostępnych, bogatych zasobów naturalnych, w tym surowców energetycznych (ropa naftowa i gaz ziemny). Stanowi to potencjalne źródło sporów, a nawet konfliktów związanych z wytyczaniem stref zasobów oraz delimitacją granic. Poza tym zachodzące zmiany klimatyczne mogą mieć także wpływ na obecną sieć handlowych szlaków dalekomorskich. Coraz częściej bowiem rozważa się wykorzystanie drogi morskiej, biegnącej wzdłuż północnych wybrzeży Rosji. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do skrócenia i przyspieszenia transportu morskiego pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem, co równocześnie zmniejszyłoby rolę dotychczasowych szlaków dalekomorskich. Wszystkie te kwestie mają charakter globalny i jako takie są niezmiernie ważne dla rozwoju stosunków gospodarczopolitycznych w skali międzynarodowej. Stąd m. in. wybór tej właśnie tematyki jako przewodniej.
Tom zawiera sześć części, w których skład w sumie wchodzi dwadzieścia osiem artykułów. Pierwsza z nich poświęcona jest gospodarce i zmianom klimatycznym na Dalekiej Północy, obszarze Arktyki i krajów nordyckich. Autorami poszczególnych tekstów są m.in. profesorowie: Ryszard M. Czarny oraz Krzysztof Kubiak – należący do grona czołowych polskich badaczy zajmujących się tą problematyką.
Kolejna część dotyczy problemów politycznych i militarnych związanych z obszarem Arktyki. Wśród polskich autorów poszczególnych artykułów, swoje miejsce znaleźli również Włoch Ciro Paoletti oraz mieszkający w Rosji dr Jakub Korejba, co niewątpliwie wzbogaciło nie tylko tę część, ale może świadczyć też o wartości całego tomu.
Trzecia część poświęcona jest rożnym zagadnieniom o charakterze politycznym w krajach nordyckich. Zawiera artykuły na temat współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej, bezpieczeństwa międzynarodowego, partii liberalnych i sytuacji kobiet.
Czwarta część omawianego tomu dotyczy problematyki edukacji i polityki społecznej w krajach nordyckich. Wśród autorów tej części można wymienić między innymi prof. Artura Życkiego oraz prof. Agnieszkę Kasińską-Metrykę.
Przedostatnia część rozpatruje zagadnienia związane z historią administracji i stanem obecnym samorządów terytorialnych w krajach nordyckich. Natomiast ostatni fragment stanowi autorskie opracowanie poświęcone podstawom systemu federalnego w Kanadzie.
Za życzliwość i udzieloną pomoc przy wydawaniu tego tomu pragniemy gorąco podziękować: J. M. Rektorowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach prof. Jackowi Semaniakowi, Dziekanowi Wydziału Zarządzania i Administracji UJK prof. Wojciechowi Saletrze i redaktorowi naczelnemu „Miscellanea Oeconomicae” prof. Andrzejowi Szplitowi. W naszej wdzięcznej pamięci pozostaną również Koleżanki i Koledzy, bez których pomocy w zakresie tłumaczenia i korekty tekstów, powstanie tego tomu nie byłoby możliwe.
Ryszard M. Czarny
Radosław Kubicki

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2014 - okładka