Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2011

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae. Utrzymany on został w konwencji, której uzasadnienie sformułowano we wstępie do wydania poprzedniego. Wydaje się, iż przyjęta formuła została zaakceptowana, przynajmniej przez tych, którzy chcą właśnie tu publikować swoje artykuły. Wyrazem tego jest spora ilość artykułów dotykających problemów z pogranicza gospodarki – zarządzania – socjologii.
Artykuły zakwalifikowane do druku zgrupowano w cztery działy:
 socjologiczne aspekty zarządzania;
 zarządzanie;
 zarządzanie w regionie;
 gospodarka.
W pierwszej części poruszane są problemy dotyczące kapitału ludzkiego, zaufania w organizacji, kapitału intelektualnego oraz pewnych przejawów patologii w obszarze kultury organizacyjnej. Z patologiami mamy do czynienia w każdej sferze ludzkiego życia i każdej organizacji, ponieważ patologią jest każda jaskrawa dysfunkcja społeczna. Problematyka ta choć wydaje się marginalną, nie powinna być pomijana, gdyż każda tolerowana dysfunkcja może w przyszłości, ze względu na przyzwolenie społeczne, stać się normą tolerowaną. Na pewno niektóre typy organizacji mają wpisaną, niejako w swoją strukturą, tolerancję na pewne zachowania społeczne, które w innej organizacji uznane zostałyby za patologię. Dlatego też poruszanie i badanie tej problematyki wydaje się bardzo istotne.
W drugiej części zgromadzono artykuły dotyczące klasyki zarządzania, czyli poprawy sprawności i efektywności organizacyjnej. Interesujący wydaje się artykuł autorów ukraińskich na temat informatycznych technologii usprawniających systemy przepływy informacji, a tym samym poprawiających jakość i efektywność procesów logistycznych, zwłaszcza w kooperacji między przedsiębiorstwami. Znajdziemy tu również artykuły dotyczące zalecanych procedur w zakresie zapewnienia ciągłości działania i usytuowania w strukturze organizacyjnej controllingu, który powinien przyczyniać się do wzrostu efektowności.
Część trzecia obejmuje artykuły dotykające problemów rozwoju regionalnego
i jego powiązań z przedsiębiorczością. Znajdziemy tu szereg przykładów rozwiązań stosowanych w różnych regionach, służących stymulacji rozwoju społeczno-
-gospodarczego. A także metodykę oceny potencjału innowacyjnego.
W ostatniej części zebrano artykuły poruszające problemy gospodarcze w skali globalnej. Wydaje się, iż są one dobrym uzupełnieniem tematyki poruszanej w artykułach zamieszczonych w poprzednich częściach niniejszego wydania.
Cieszy nas bardzo, że pojawiają się artykuły studentów i doktorantów, których w szczególny sposób pragniemy wspierać. Ich świeże spojrzenie na pewne tematy pobudza do refleksji nad problemami, które wydawałoby się dawno zostały już rozwiązane.
Mamy nadzieję, ze aktualny numer Miscellanea Oeconomicae spotka się z przychylnym przyjęciem przez czytelników i będzie inspiracją do refleksji nad poruszanymi problemami.

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2011 - okładka