Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2011

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny numer Miscellanea Oeconomicae o nieco innym charakterze niż kilka wcześniejszych wydań. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzonej problematyki artykułów oraz wprowadzenia odrębnej część artykułów w języku angielskim.
Wydanie zawiera również nieco większą ilość artykułów pisanych przez studentów, wynika to z ogólnospołecznej tendencji do angażowania młodych ludzi w działalność naukową i społeczną. Przyszłość społeczeństw zależy od kompetencji i zaangażowania młodzieży, które kształtują się w procesie ich pracy twórczej i społecznej. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego należy rozpocząć od uaktywnienia młodzieży i angażowania jej w działalność naukową, społeczną i gospodarczą. Młodzi ludzie powinni być kreatywni i zaangażowani. Jednym z narzędzi wzbudzania tych cech jest umożliwienie im udziału w życiu uczelni nie tylko społecznym, ale również naukowym.
Rozszerzenie problematyki wynika z potrzeby wyeksponowania silnych związków między rozwojem regionalnym a gospodarką, których kreatorem są ludzie żyjący w danym regionie i zatrudnieni w jego gospodarce. Większość artykułów poświęcona została problematyce związanej z zasobami ludzkimi, zarówno w wymiarze organizacji zwanej przedsiębiorstwem, jak i organizacji zwanej społeczeństwem. To ich dążenia i aspiracje kreują kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego regionów poprzez zróżnicowane zaangażowanie w określone przedsięwzięcia.
Każdy człowiek należy jednocześnie do wielu organizacji i stanowi zarówno ich otoczenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Pracownicy przedsiębiorstwa tworzą jednocześnie grupę konsumentów jego wytworów, jak też jego otoczenie społeczne. Poznanie, chociaż w części, preferencji i kryteriów podejmowania przez nich decyzji, a w konsekwencji działań, przyczynia się do konstruowania skuteczniejszych rozwiązań gospodarczych, zarówno w wymiarze przedsiębiorstw, jak i w konsekwencji społeczeństw i regionów. Znaczna część artykułów dotyczy tej właśnie problematyki naświetlając, nie zawsze wprost, preferencje ludzi w podejmowaniu decyzji w charakterze pracowników, konsumentów i przedsiębiorców.
Skuteczność rozwiązań gospodarczych to nie tylko wysoka efektywność ekonomiczna, ale również pewności osiągnięcia zamierzonych celów. Ten ostatni aspekt dotyczy problematyki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym. Artykuły dotyczące problematyki bezpieczeństwa w wymiarze społecznym umieszczone zostały w część angielskiej. Ważność tej problematyki uwypuklona została w tytule zbiorczym niniejszego wydania Miscellanea Oeconomicae.
Mamy nadzieję, że rozszerzona formuła periodyku przyczyni się do wzrostu zainteresowania zarówno jego czytelników, jak i autorów artykułów. A publikowane artykuły staną się inspiracją przyszłych badań w zakresie form, metod i przemian w aktywizacji społecznej mieszkańców regionów, a w szczególności młodego pokolenia.

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2011 - okładka