Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2010

W miarę rozwoju gospodarki rynkowej procesy zarządzania stają się coraz bardziej złożone z uwagi na turbulencje otoczenia i trudności w funkcjonowaniu organizacji. Szczególnie istotne jest trafne podejmowanie decyzji i kierowanie realizacją w warunkach zagrożenia otoczenia. Ogromne trudności piętrzą się przed decydentami w doborze właściwych środków i metod, które nie zawsze prowadzą do optymalizacji.
Gospodarowanie zasobami w organizacji staje się centralnym punktem zainteresowania każdej jednostki. Turbulentne otoczenie stwarza szczególne warunki do funkcjonowania organizacji: ograniczoną przewidywalność kolejności i zakresu zmian, ich tempa, skali oddziaływania oraz związków z istniejącymi zjawiskami i procesami. Źródłem sprawności organizacji staje się w tych warunkach nie tyle umiejętność rozwiązywania problemów, co szybkość ich identyfikacji, strukturyzacji, analizy i zrozumienia. Te dylematy stały się podstawą do podjęcia badań i opracowania niniejszej monografii powstałej w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Problematyka podjęta w monografii dotyczy gospodarowania zasobami jako wiedza teoretyczna, ale i praktyczna. (cyt. ze Wstępu)

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2010 - okładka