Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2010

Region to umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów. Cechy różnicujące regiony można podzielić na dwie grupy – naturalne i antropogeniczne. Te drugie związane są najczęściej z odrębnością kulturową, językową lub religijną ludności zamieszkującej dany obszar geograficzny oraz specyficznymi cechami lokalnej gospodarki, wynikającymi z geograficznego położenia i zasobów naturalnych oraz splecionej z nimi odrębności kulturowej mieszkańców.
Podstawowym motywatorem wszelkich działań każdego człowieka jest ciągły rozwój, rozumiany jako zmiana w oczekiwanym przez niego kierunku. Może się on odbywać poprzez zewnętrzną lub wewnętrzną ekspansję. Pierwszy wariant prowadzi najczęściej do ostrych konfliktów społecznych, drugi zaś do harmonijnego współistnienia społeczności zróżnicowanych kulturowo.
Aktualny rozwój cywilizacyjny znacznej części świata i związany z nim, wzrost zależności gospodarczych, wynikających ze swobody przemieszczania się ludności oraz ogromnego wzrostu przepływu informacji, wymusza rozwój regionów poprzez ekspansję wewnętrzną. Opóźnienia rozwojowe regionów skutkują często liczną emigracją ich mieszkańców, co nie jest korzystne, ani dla regionów wysoko rozwiniętych, ani słabo rozwiniętych. W pierwszym przypadku prowadzi do istotnych problemów kulturowych i etnicznych oraz osłabienia tempa rozwoju, po przekroczeniu progu nasycenia ludnością w stosunku do możliwości gospodarczych. W drugim zaś przypadku pozbawia regiony słabo rozwinięte, osób o naj-większych predyspozycjach przedsiębiorczych, a tym samym hamuje ich rozwój gospodarczy.
Dlatego też rolą polityków, jako awangardy danej społeczności, jest stymulacja rozwoju regionalnego, rozumianego jako zmiana warunków życia w kierunku oczekiwanym przez jego społeczność. Tak rozumiany rozwój regionu jest wypadkową działania: władz regionu, uwarunkowań zewnętrznych oraz aktywności społeczno-zawodowej jej mieszkańców. Uwarunkowania zewnętrzne tworzone przez państwo i Unię Europejską, wydają się sprzyjać rozwojowi regionalnemu. Kluczem jednak, do tego rozwoju, jest aktywność społeczno-zawodowa jej mieszkańców, wspierana i częściowo inspirowana przez władze regionu. Ten właśnie problem stał się inspiracją niniejszego wydania Miscellanea Oeconomicae. Zebrano w nim artykuły odnoszące się do, szeroko rozumianej, aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu i narzędzi polityki ją stymulujących.
Prezentowane artykuły pogrupowano w pięciu rozdziałach zatytułowanych:
-Aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu;
-Polityka władz regionu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
-Konkurencyjność regionów;
-Rozwój przedsiębiorczości w regionie;
-Rynek pracy. (cyt. ze Wstępu)

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2010 - okładka