test UJK - Strona główna
Rozmiar czcionki:


Najnowsza publikacja

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2018, II - 3

Zachęcamy do lektury drugiego tomu publikacji obejmującej efekty badań nad uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej w okresie dynamicznych zmian. W niniejszym tomie Autorzy prezentują Państwu niezwykle istotne problemy, pojawiające się w związku ze zmianami legislacyjnymi, bezpośrednio wpływającymi na ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej. Należy podkreślić ścisły związek pomiędzy prawnymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej, co niewątpliwie wynika z zaprezentowanych wyników badań. Na uwagę zasługują również rozważania odnoszące się do etycznego wymiaru działalności gospodarczej, pozostającego w ścisłym związku z prawnym i ekonomicznym wymiarem działalności gospodarczej.
W tomie zamieszczone zostało 33 artykuły poświęcone prawnym, ekonomicznym i etycznym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej.
W roku 2018 cała Europa „żyła” wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych rozporządzeniem RO-DO.
Ryszard Mochocki spojrzał na to zagadnienie przez pryzmat prawa do prywatności. Katarzyna Stachyra omówiła ułatwienia swobodnego przepływu danych osobowych.
Prawne aspekty działalności gospodarczej związane są w 2018 roku z wej-ściem w życie pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu” oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Weronika Stawińska przedmiotem swoich rozważań czyni cele przemian w regulacji prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych. Przemysław Wołczuk omawia prowadzenie działalności gospodarczej przez startupy. Natomiast Agnieszka Żywicka analizuje złożenie informacji o nie-podjęciu działalności gospodarczej do CEIDG. Piotr Możydłowski i Arkadiusz Żeżawski omawiają mechanizm podzielonej płatności „split payment” jako narzędzie w rozliczeniach podatku VAT. Karolina Niedzielska zwraca uwagę na problem ubezpieczeń społecznych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nieewidencjonowanej. Z kolei Joanna Rogalska omawia regulację cen transferowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
Z praktycznego punktu widzenia istotne znaczenie mają zamówienia publiczne. Problem styku ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady jawności tego postępowania uczynił przedmiotem swych rozważań Maksymilian Ślusarczyk. Natomiast Rajmujd Stapiński przedstawia uwagi dotyczące dostępności rynku zamówień publicznych dla MŚP.
W prowadzeniu działalności gospodarczej ważną rolę odgrywa doradztwo skierowane do przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Zagadnienie to omawia Tomasz Pindral. Natomiast Wojciech Pietrowski wskazuje na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania przedsiębiorczości w regionie.
Odrębną grupę stanowią publikacje poświęcone prowadzeniu poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Tomasz Małecki przedmiotem swojej refleksji uczynił przemysł muzyczny. Elżbieta Małecka analizuje zatwier-dzanie i stosowanie taryf energetycznych. Status komornika sądowego jako przedsiębiorcy badają Beata Rogowska i Bartosz Żmuda. Natomiast nad statusem notariusza zastanawia się Krzysztof Sielski. Prawne uwarunkowania prowadzenia kancelarii radcy prawnego przedstawia Marzena Świstak. Istotnym podmiotem w przypadku rynku usług zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia, o czym z kolei piszą Anna Krzysztofek i Arkadiusz Przybyłka.
Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko aspekty prawne. Na redefinicję kategorii rozwoju przedsiębiorstwa wskazuje Maryana Prokop. Wdrażanie rachunkowości otwartych ksiąg omawia Angelika Pienias. Przemysław Zieliński przedstawia stan i perspektywy działalności proinnowacyjnej w sektorze usługowym w Polsce.
Przy omawianiu tematyki działalności gospodarczej nie mogło zabraknąć szeroko pojętej ekologii. Diana Trzcińska zwraca uwagę na podstawowe za-sady
i wartości w zakresie gospodarczego wykorzystania zasobów przyrody przez przedsiębiorców. Elżbieta Sieradzka przedstawia rejestr BDO jako nowy obowiązek przedsiębiorcy związany z ochroną środowiska. Paulina Sołtysik natomiast wskazuje na zielony controlling jako determinantę strategii zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
Marcin Piętak przedstawia rolę i znaczenie Banku Gospodarstwa Krajowe-go jako państwowego banku rozwoju.
Publikacja artykułów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwa dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Mamy nadzieję, że przekazana Państwu publikacja stanie się punktem wyjścia do dyskusji nad wielowymiarowym zjawiskiem, jakim jest działaność gospodarcza.


Robert Frey
Anna Szyszka

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2018, II - okładka

Archiwum publikacji

UJK
  • Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2018, I - 3
  • Data publikacji: 06-11-2018

Oddajemy w Państwa ręce publikację, składającą się z efektów badań praktyków oraz pracowników naukowych, reprezentujących takie dziedziny nauki jak: prawo, ekonomia, zarządzanie oraz etykę. Zaprezentowane prace pozwolą Państwu...

czytaj artykuły on-line
  • Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 2/2018, II - 2
  • Data publikacji: 05-11-2018

Rozwój zrównoważony jest obecny w debacie publicznej od ponad pół wieku. Definiowany jest najczęściej w duchu Raportu z 1987 r. pt. Nasza Wspólna Przyszłość Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju ONZ. Określa się go jako...

czytaj artykuły on-line