Kazimierz Mrozowicz, Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowości

Przedsiębiorczość to zespół cech działania, które zmierza do zapewnienia organizacji racjonalnej i efektywnej koordynacji jej zasobów, to jako metoda służąca realizacji celów operacyjnych oraz strategicznych. Jednostki, grupy społeczne oraz organizacje, które uważane są za przedsiębiorcze, odznaczają się aktywną akumulacją kapitału i zasobów organizacyjnych, finansów, potencjału intelektualnego oraz pozostałych aktywów, a także kreatywnym tworzeniem warunków dla osiągania celów organizacyjnych.

Characteristics of entrepreneurial behavior in the light of psychological studies of personality

Enterprise is a set of activity features, aiming at providing the organization with rational and effective coordination of its resources, as well as the method of striving for operational and strategic goals. Individuals, social groups and organizations, considered to be entrepreneurial, display active accumulation of capital and organizational resources, finance, intellectual potential and other assets, as well as establishing suitable conditions for achieving organizational goals.