Olga Braziewicz-Kumor, Przedsiebiorczosc na obszarach wiejskich wojewodztwa swietokrzyskiego

Celem opracowania jest charakterystyka przestrzennego zróżnicowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem specyfiki tego regionu. Praca ma charakter opisowo-analityczny i opiera się na studium literatury, metodzie analityczno-porównawczej oraz logiczno-dedukcyjnej. Źródłem informacji są przede wszystkim wielkości uzyskane z Banku Danych Lokalnych GUS, jak i opracowania regionalne dokumentów programowych. Do zmierzenia poziomu przedsiębiorczości wyliczony został wskaźnik określający przedsiębiorczość osób fizycznych, obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych danej gminy na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Tłem rozważań pozostaje stan przedsiębiorczości województwa świętokrzyskiego oraz jego atrakcyjność inwestycyjna w porównaniu z innymi regionami Polski.