Edyta Gasiorowska-Macznik, Przedsiebiorczosc w regionach Polski w latach 2007-2016

W części teoretycznej artykułu przedstawiono istotę przedsiębiorczości z uwzględnieniem dwóch nurtów rozważań: osobowościowego i procesowego. Ponadto zaprezentowano uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza na poziomie regionu. W części empirycznej opracowania dokonano oceny poziomu przedsiębiorczości w regionach Polski w latach 2007-2016. Do oceny poziomu przedsiębiorczości posłużono się wskaźnikiem przedsiębiorczości, wyrażonym liczbą osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zarejestrowanych w systemie REGON), przypadającą na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W regionach o wysokiej aktywności gospodarczej wskaźnik przedsiębiorczości znacznie przekroczył średnią wartość dla kraju. Dotyczyło to województw: zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Większość województw charakteryzowała jednak niższa od średniej wartość wskaźnika przedsiębiorczości. Najniższą aktywność gospodarczą zanotowano w województwach: podkarpackim i warmińsko-mazurskim.