Anna Szyszka, Innowacyjnosc jako czynnik warunkujacy finansowanie rozwoju przedsiebiorczosci ze srodkow pochodzacych z budzetu UE

Innowacyjność jest kategorią ekonomiczną, stanowiącą istotny element wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE. Artykuł ma na celu wskazać sposób kontroli innowacyjności przez sądy administracyjne. Sądy administracyjne kontrolują zaskarżone akty w oparciu o przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się ścisły związek pomiędzy kryteriami innowacyjności i konkurencyjności. Dokonanie oceny projektu z naruszeniem przepisów dotyczących kryterium innowacyjności skutkuje stwierdzeniem, że ocena została dokonana z naruszeniem prawa i przekazaniem sprawy instytucji zarządzającej do ponownego rozpoznania.